Vai a sottomenu e altri contenuti

Contributos a sos assòtzios

Est publicadu su bandu chi pertocat sos contributos de dare a sos assòtzios locales, iscritos a s'Albo Comunale - Annu 2015. Sa presentatzione de sas istàntzias iscadit su 27 de Maju e tocat a dda fàghere ebbia cun racumandada cun avisu de retzida.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto