Vai a sottomenu e altri contenuti

Iscrie a su Comune

Iscrie a su Comune
Sa pàzina Iscrie•nos ti permitit de imbiare a su Comune de Norghiddo preguntas, sinnalatziones, lamentas o rechestas de informatziones. Pro imbiare unu messazu bastat a cumpilare sos ispàtzios in dae suta cun indiritzu de domo e de posta eletrònica. Ais a tènnere deretu una resposta crara e cumpleta.

Faghe atentzione! Non nche podes brincare sos ispàtzios in ue agatas un'asteriscu (*).
ISCRIE SOS DATOS TUOS
Nùmene:

Sambenadu:

E-mail:

Telèfono:

Fax:

CAP:

Indiritzu:

Bidda:

Provìntzia:

ISCRIE UNU MESSAZU
Ozetu de su messazu*:

Destinatàriu*:

Messazu*:

IMBIA SU MESSAZU
imbia
Iscantzella totu

Amparu de sa privacy. Nemos at ischire su chi iscridies inoghe. Ant a èssere impreadas petzi pro su servìtziu informativu seberadu, cunforma a cantu inditadu dae su Decretu Lezislativu 196/2003 [Còdighe in matèria de amparu de sos datos pessonales].

________________________________________
AZUDU
Ghia a su situ
Chirca
Mapa de su situ
Iscrie a su Comune
INFORMATZIONES
PRO SA CRARESA
DERETOS E AMPARU

________________________________________
Atzessibilidade
Privacy
Crèditos
Comune de Norghiddo - Pratza de Comune 1, 09070 (Or) - telèfono 0785 51991, fax 0785 51348 - info@comune.norbello.or.it - P.I. 00077710952
Posta eletrònica tzertificacada: protocollo@pec.comune.norbello.or.it

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto