Vai a sottomenu e altri contenuti

pàzina printzipale

Pàzina printzipale
AZUDU
Ghia a su situ
chirca
mapa de su situ
iscrie a su Comune
SU COMUNE
Presentada
Istrutura
Òrganos
Ufìtzios e oràrios
Istatutu e Regulamentos
ALBU PRETÒRIU
SU COMUNE FAGHET A ISCHIRE
VOTATZIONES 2010
Avisos e bandos
Cuncursos
si faghet a ischire
Noas
Atòbios
Iscadèntzias
DOCUMENTOS IN RETZA
Delìberas
Detèrminas
Ordinàntzias
Àteros documentos
Mòdulos e documentos
Lezes e règulas
DERETOS E AMPARU
Pro bìdere sos atos
Autotzertificatzione
INFORMATZIONES
Nùmeros chi podent abisonzare
Indiritzos chi podent abisonzare
Preguntas
Links
Pro sa craresa
ZUDìTZIU E MÈRITU
SERVÌTZIOS

Sos servìtzios de su Comune pro sos tzitadinos e sas impresas
TRABALLU, AMBIENTE, ISTÒRIA, TURISMU

ISCOBERI SAS GALANIAS DE NORGHIDDO

Sa bidda de Norghiddo est in provìntzia de Aristanis e allàcanat cun Abbasanta e Ilartzi. Su territòriu est mannu casi 2600 ètaros e ddue colat siat sa 131 chi sa ferrovia. Est totu inghiriadu dae buscos, cun una fàuna rica e diferente; s'agatat intre sa badde de su rio Siddo e su pranu de su Guilcier, cun unu panorama de ispantu chi andat dae su lagu Omodeo fintzas a sos montes de sa Barbaza. Unu territòriu ricu de istòria, dae s'edade nuràzica a cussa Romana passende in su Medioevu…. fintzas a oe.

Informazòvanos
Servìtziu tzivile
Territòriu
Orìzines e istòria de Norghiddo
Istòria
traditziones populares
Crèsias
Istòria
Crònacas de su tempus passadu
Sòtzios
Fotografias
In ue drumire
In ue papare

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto