Vai a sottomenu e altri contenuti

Mapa de su situ

________________________________________
Situ Istitutzionale de su Comune de Norghiddo
Bene bènnidos in su Situ istitutzionale de su Comune de Norghiddo.
Bae a sa pàzina printzipale o sinono imprea sa cumbinatzione de sos tastos ALT + 3
Leze sa Ghia pro navigare o sinono imprea sa cumbinatzione de sos tastos ALT + 9
Podes andare a s'incumentzu de sa pàzina cando cheres impreende sos tastos CTRL + home. Chie tenet su programma Jaws podet bìdere sos tìtulos de sa pàzina cun su tastu H.
________________________________________
Home
Su Comune Servìtzios
Su Comune faghet a ischire Documentos in retza
Albu pretòriu
Cultura e turismu

________________________________________
Ses inoghe:
Home/
Mapa de su situ
Azutòriu
versione stampabile
Mapa de su situ
Pro agatare prus in presse su chi ses chirchende in su situ, imprea sa mapa. Passa sas boghes in dae suta e aperi sa pàzina chi t'interessat, crachende su tastu cun su nùmene o intra in su link cun sa tastiera.
Azutòriu
Ghia a su situ
Chirca
Mapa de su situ
Iscrie a su Comune
Programmas chi podent abisonzare
SU COMUNE
Presentada
Istrutura
Òrganos
Sìndigu
Cussizu
 Cummissiones
 Cumpositzione
 Autos
Zunta
 Autos
Ufìtzios e oràrios
SU COMUNE FAGHET A ISCHIRE
Avisos e bandos
Cuncursos
Noas
Atòbios
Iscadèntzias
DOCUMENTOS IN RETZA
Delìberas
Detèrminas
Ordinàntzias
Àteros Atos
Lezes e règulas
Mòdulos e documentos
DIRITOS E AMPARU
Pro bìdere sos atos
Autotzertificatzione
INFORMATZIONES
Nùmeros chi podent abisonzare
Indiritzos chi podent abisonzare
Preguntas
Links
PRO SA CRARESA
Curricula vitae e istipèndios de sos Dirizentes
Presèntzia e ausèntzia de su pessonale
Bonas cundutas
Tempus pro leare provedimentos e dare servìtzios
Cuntratatzione colletiva
Zudìtziu pro sos dirizentes e su pessonale
Incàrrigos e Consulèntzias
Sotziedades e Entes
SERVÌTZIOS
Deritu de votu pro sos eletores malàdios
Servìtziu de trasportu pro betzos e malàdios.
Eletziones 2010
Azudos pro viazare
Azudos pro sos eletores chi bivent foras
Listas Candidados
Comente votare dae domo
Èssere tzitadinu
Identidade pessonale
Consultatziones eletorales
Leva e servìtziu tzivile
Leare parte a sa vida pùblica
Istranzos in Itàlia
Tènnere unu fizu
Ispetende a nàschere
Ite fàghere cando naschet
Salude e vacinatziones
Azudos a sos babbos e a sas mammas
Tènnere una famìlia
Isposonzu
Separatzione e divòrtziu
Adotzione
Pèrdere una pessone istimada
Bìvere in salude
Assistèntzia mèdica
Assistèntzia sotziale
Istare
Comporare una domo
Leare domo a pesone
Cambiare domo
Fraigare/Torrare a nou sa domo
Zestire sa domo
Istudiare
Azudos a sos istudentes
Traballare
Formatzione Professionale
Chircare traballu
Èssere Dipendente
Èssere Disocupadu
Leare sa pintzione
Pagare sos Contributos
Andare in Pintzione
Èssere Pintzionados
Pagare sas Tassas
Impostas diretas (subra de su rèdditu)
Impostas diretas (subra de sa propriedade)
Fàghere o àere una denùntzia
Difensore Tzìvicu
Zùighe de Paghe
Cummissione Tributària
Trastes pèrdidos
A si mòvere cun unu mèdiu de trasportu
Comporare unu mèdiu privadu
Tènnere unu mèdiu privadu
A si mòvere cun unu mèdiu pùblicu
Imparare a portare sa màchina
Bìvere su tempus lìberu e sa cultura
Eventos Culturales
Museos e sitos archeolozicos
Bibliotecas e archìvios de istadu
Fàghere Isport
Impreare istruturas isportivas
Sìghere cursos isportivos
Eventos Isportivos
Andare foras
Viazare
Si mòvere
Bìvere s'Ambiente
Tènnere un animale
Áteru
Zestire un'atividade
Apèrrere un'atividade noa
Mudare un'atividade
Finantziare un'atividade
Agabare un'atividade
Fàghere crèschere un'atividade
Garas e Apaltos pùblicos
Mustrare sa calidade
Autorizatziones
Zestire su pessonale
Formatzione
Assuntzione
Previdèntzia e assistèntzia
Contentziosu de su traballu
Tènnere Imòbiles
Còmpora
Pesone
Fràigare / torrare a nou
Zestione
Pagare sas Tassas
Impostas diretas (rèdditu)
Inpostas diretas (propriedade)
Impostas indiretas (IVA)
Àteras impostas
Rezistrare màrchios e brevetos
Importare e Esportare
Fàghere / àere una denùntzia
Amparare s'ambiente
Traballu, AMBIENTE, istòria, cultura e turismu
Limba sarda
Lezes
Limba sarda
Informazòvanos
Servìtziu Tzivile
Lezes
PROZETU Studio per migliorarmi - 1^ Annualidade
PROZETU Studio per migliorarmi - 2^ annualidade
PROZETU Un sorriso...una carezza - 2^ annualidade
Un Sorriso...una carezza - 3^ annualidade
PROZETU Un sorriso .....una carezza-1^ annualidade
Territòriu
Orìzines de Norghiddo
Traditziones populares
Crèsias
Crònacas coladas
Sòtzios
A.S.D. Guilcier Team La Città
A.S.D. Tennistavolo Norghiddo
Sòtziu Culturale Castel di Sella
Sòtziu Culturale Grupu Folk 'Guilcier'
Sòtziu G.D.S. Golden Dance
Sòtziu ÌPICU DE Norghiddo
Sòtziu Micològicu Norghiddesu
Sòtziu Natzionale de sos Carabineris
Sòtziu Parigliantes Diletantìstica Isportiva
Sòtziu de sa Pro Loco Norghiddesa
Tzentru Servìtzios Sotziales
Comitatodu S. Innàtziu de Làconi
Cuntzertu Norghiddesu Santu Juanni
Unione Polisportiva Diletantistica (U.P.D.) Norbe
Eventos e Manifestatziones
Sòtzios contributos 2010
fotografias
Retzire
Ristoratzione
INFORMATZIONES SUBRA SU SITU
Atzessibilidade
Privacy
Crèditos

________________________________________
Azutòriu
Ghia a su situ
Chirca
Mapa de su situ
Iscrie a su Comune
INFORMATZIONES
Pro sa craresa
DERETOS E AMPARU

________________________________________
ATZESSIBILIDADE
Privacy
Crèditos
Comune de Norghiddo - Pratza Municipio 1, 09070 (Or) - telèfono 0785 51991, fax 0785 51348 - info@comune.norbello.or.it - P.I. 00077710952
Postel tzertificada: protocollo@pec.comune.norbello.or.it

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto