Vai a sottomenu e altri contenuti

Crèsia de Santu Juanni

Crèsia de Santu Juanni

Sighende deretos in sa carrela de Santa Maria, atopamus una pratza in ue b'at unu portale ruju cun una rughe in mesu; prus a dae in antis de su portale b'at sa crèsia pro more de Santu Juanni chi est a forma de rughe romana. A dolu mannu oe no est possìbile a istabilire cale forma teniat a primu, ca sunt istados fatos traballos meda. In sas capellas, a ambas alas, bi sunt sas istàtuas de Sant Antoni Abate e Santu Sidore.
Ischimus chi su fràigu est de su medioevu gràtzias a s'iscritzione in una pergamena agatada cando si fiant faghende traballos in su 1927 e nche fiat istadu etadu s'artare. Semper in custa crèsia, in sos annos 80, sunt istados agatados: su panimentu de cotto, chi fortzis est mediavale e carchi soddu de su 1600. Unu particularidade de custa crèsia fiat sa presèntzia de una cobertura in foras chi beniat impreada comente ricòveru e amparu. In s'artare fraigadu cun pedra trachìtica ruja b'at s'istàtua de Santu Juanni Batista. Su Santu si festat su 24 de làmpadas, in antis de ddu festare si faghent sas nuinas.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto