Vai a sottomenu e altri contenuti

Crèsia Mazore

Crèsia mazore
Cussa de sos Santos Chìrigu e Zulita podet èssere una frimada de importu de su viazu imazinàriu intre sas crèsias; sa crèsia cun sa frontera in basaltu s'incorat a una pratza bella meda chi est istada fraigada dae pagu tempus; si bident craros sos sinnos chi at lassadu su tempus e sa manu de s'òmine.
Naschet subra de unu fràigu romànicu de sa matessi era. No est istadu possìbile a ischire cando sunt istados fatos sos traballos de muradura, de seguru fintzas a su 1700. De cust'annu sunt sos documentos chi tratant de sa fraigadura de sa capella pro more sa Vèrgine de su Rosàriu.
In sos annos 1781/1782 unu fogu mannu meda aiat brusiadu belle che totu sa crèsia fortzende sos norghiddesos a dda torrare a fraigare a nou. Su chi bidimus oe est istadu torradu a fraigare totu. Intrende a crèsia, a manu dereta, b'at una pedra cun un'iscritzione in latinu chi amentat s'arruta e sa fraigadura noa.
A pustis de su 1796 est istada torrada a fàghere parte de sa frontera dae su retore Antoni Luisi Gallus, cun s'azudu de totu sa zente de sa bidda. Semper gràtzias a custu predi, in sos annos a canta a su 1798 est istadu fatu fraigare su campanile cun 7 metros de artesa e agabadu in su 1830.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto