Vai a sottomenu e altri contenuti

Comente s'iscriet su sardu (5)

Comente s'iscriet su sardu (5)

Sas cunsonantes sèmplitzes e dòpias

Non totus sas cunsonantes si podent iscrìere dòpias. Si podent iscrìere sèmplitzes o dòpias sas cunsonantes b/bb, d/dd, l/ll, m/mm, n/nn, r/rr, s/ss; sas àteras non s'iscrient mai dòpias.

Sa frase lana sarda de babbu e mama, agiudat a ammentare custa règula.

Ponende una o duas de custas cunsonantes, càmbiat su sonu e su significadu de su faeddu:

seda sedda

cala calla

cana canna

caru carru

cosa cossa

Pone sa rughe in sa colunna giusta:

beru farsu
amministratzione B F

cottu B F

puddighinu B F

bussacca B F

assèntzia B F

fattura B F

diretore B F

sussìdiu B F

totu B F

tassa B F

suplèntzia B F

istèrrida B F

disocupadu B F

grutta B F

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto