Vai a sottomenu e altri contenuti

Rimborsu viàgiu istudiantes

COMUNE DE NORGHIDDO COMUNE DI NORBELLO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS PROVINCIA DI ORISTANO


SERVÌTZIU AMMINISTRATIVU, CULTURALE, ISTRUTZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
Pratza Munitzìpiu, 1 - CAP 09070 - (0785/519920 - fax 0785/51348 - P.IVA 00077710952


BANDU PRO RIMBORSU ISPESAS VIÀGIU ISTUDIANTES PENDULARES

CHI FRECUENTANT ISCOLAS SEGUNDÀRIAS E ARTÌSTICAS CHI NON BI SUNT IN SU

TERRITÒRIU INTERCOMUNALE - ANNU ISCOLÀSTICU 2015/2016.

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

*In atuatzione de sas LL.RR. n. 31/84, n. 25/93, n. 5/2009;

*in esecutzione de sa deliberatzione de sa Giunta Comunale n. 76 de su 21.07.206,

COMÙNICAT A MANERA PÙBLICA

ca su Comune de Norghiddo, cheret fàghere su rimborsu ispesas viàgiu a sos istudiantes pendulares, residentes in su comune, chi in s'annu iscolàsticu 2015/2016, ant frecuentadu Iscolas Segundàrias Superiores e Artìsticas istatales o autorizadas a cuntzèdere tìtulos de istùdiu reconnotos dae s'Istadu, chi non bi sunt in su territòriu intercomunale, chi tenent unu nùcleu familiare cun unu rèdditu I.S.E.E. (Indicadore Situatzione Econòmica Ecuivalente) paris o prus bassu de € 14.650,00;

Pro pòdere benefitziare de su rimborsu, s'istudiante o, si no at lòmpidu sos 18 annos, su rapresentante legale, depet presentare, impreende su mòdulu de domanda aprontadu, regulare istantza firmada, de cunsignare in busta serrada, a s'Ufìtziu Protocollu, a intro de chenàbura 19 de austu 2016, paris cun:

a) sa decraratzione ISEE, chi siat vàlida, fata dae unu CAAF cumpetente;

b) sa decraratzione sostitutiva chi atestat sa frecuèntzia;

c) sos billetes de viàgiu chi pertocant su rimborsu;

d) sa fotocòpia de unu documentu de identidade de sa persone chi faghet sa decraratzione

- A foras de sa busta depet èssere indicada, in prus de s'imbiadore, s'iscrita ''LL.RR. 31/84, 25/93, - Rimborsu ispesas viàgiu istudiantes pendulares, annu iscolàsticu 2015/2016''
Lòmpida s'iscadèntzia pro presentare sas domandas, at a èssere fata una graduatòria, in ue ant a èssere istabilidas tres categorias de rèdditu ISEE chi pro ognuna sunt prevididas pertzentuales diferentes de rimborsu:

Rèdditu % de rimborsare
dae € 0 a € 7.000,00 80
dae € 7.000,01 a € 10.000,00 60
dae € 10.000,01 a € 14.650,00 40

In prus, istabilit, ca:

a) ant a èssere esclùdidos dae sa graduatòria sos chi tenent unu rèdditu prus artu de su chi s'est istabilidu (€ 14.650,00);

b) su rimborsu pertocat sas ispesas tentas, chi si podent documentare, ca est istadu leadu unu mezu pùblicu; s'ant a rimborsare sas ispesas chi pertocant s'impreu de su mezu pùblicu prus cumbeniente a s'Amministratzione comunale;

c) su rimborsu at a èssere adeguadu a su percursu chi serbit pro arribare a s'iscola prus acanta chi siat sa matessi seberada dae s'alunnu, chi podet seberare s'Istitutu iscolàsticu prus a tesu, ma su rimborsu at a èssere adeguadu a su percursu pro lòmpere a su prus acanta;

d) a sos istudiantes traballadores in règula cun s'ISEE, chi non leant su mezu pùblicu pro resones de oràriu, at a èssere rimborsadu s'importu de s'abonamentu mensile comente a sos istudiantes de uguale destinatzione e de sa matessi categoria de rèdditu;

e) sos istudiantes traballadores chi non tenet ispesas documentadas, depent presentare unu tzertificadu de frecuèntzia, riferidu a s'annu de cumpetèntzia, dadu dae s'Istitutu de apartenètzia;

f) sa tzertificatzione ISEE depet èssere vàlida.

g) Si totu su dinare chi serbit pro sos rimborsos at a èssere de prus de su dinare destinadu in bilantzu, sas pertzentuales de rimborsare ant a èssere riduidas in proportzione;

h) Sa diferèntzia de su dinare non rimborsadu, podet èssere erogada cun àteru dinare de àteras assignatziones istraordinàrias pro su diritu a s'istùdiu (L.62/2000).

NORGHIDDO su 1 de austu 2016

Publicadu in s'Albo Pretòriu Comunale dae su 01.08.2016

Allegadu a sa determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu n. 276 de su 01.08.2016

SU RESPONSÀBILE DE SU SETORE

Rag. Francesco Schirra

Domanda

A su Responsàbile de su Setore I

Comune de Norghiddo

S_sutascrit__ ______________________________________________________________________

nàschid__ in_______________________________su_____________________ e residente in

Norghiddo in sa carrera________________________________________________, n. ______,

tel. ______________________, comente legale rapresentante de s'istudiante ________________

________________________________________________, nàschid__ in ___________________

_______________________________________________, su__________________________, chi

in s'annu iscolàsticu 2015/2016 at frecuentadu sa classe__________________________________

de s'Istitutu ______________________________________________________________________

di ______________________________________________________________________________

PEDIT

chi s'istudiante subra mentovadu siat ammìtid ___ a su benefìtziu chi pertocat su rimborsu ispesas de viàgiu pro sos istudiantes pendulares, residentes in su Comune de Norghiddo, chi in s'annu iscolàsticu 2015/2016 ant frecuentadu Iscolas Segundàrias Superiores e Artìsticas Istatales o autorizadas a dare tìtulos reconnotos dae s'Istadu e chi non bi sunt in su territòriu intercomunale, ischende ca chie si siat fatzat decraratziones farsas est punidu cunforme a su còditze penale e a sas leges pretzisas in matèria e pro sos efetos de s'art. 46 D.P.R. n. 445/2000; pro custu decrarat ca sas ispesas tentas sunt de € _____________________________.

Si allegat:

1) Tzertificatzione ISEE vàlidu;

2) Decraratzione sostitutiva chi atestat sa frecuèntzia iscolàstica;

3) Billetes de viàgiu chi si pedit su rimborsu (pro sos istudiantes traballadores e sos istudiantes chi non tenent documentatzione giustificativa, su tzertificadu indicadu a su puntu n. 2);

4) Fotocòpia documentu identidade de chie decrarat.

Norghiddo _________________ còd fisc. _ /_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _ /_/ _/_/

Firmadu______________________________

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto