Vai a sottomenu e altri contenuti

Bursas de istùdiu - a.s. 2015/2016

COMUNE DE NORGHIDDO COMUNE DI NORBELLO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS PROVINCIA DI ORISTANO


SERVÌTZIU AMMINISTRATIVU, CULTURALE, ISTRUTZIONE,

ISPETÀCULU E ISPORT
Pratza Munitzìpiu, 1 - CAP 09070 - (0785/519920 - fax 0785/51348 - P.IVA 00077710952

SU RESPONSÀBILE DE SU SETORE

- In atuatzione de sa delìbera de sa Giunta Comunale n. 77 de su 21.07.2016;

COMÙNICAT A MANERA PÙBLICA

Ca est publicadu unu cuncursu pro sa cuntzessione, pro s'annu iscolàsticu 2015/2016 de n. 5 bursas de istùdiu, de € 196,00 ognuna, a benefìtziu de sos istudiantes residentes in su Comune, chi ant frecuentadu s'Iscola Segundària Superiore Istatale de 2° gradu o parificada, valutados in base a su mèritu iscolàsticu. Sas bursas sunt riservadas: n. 3 pro sos istudiantes de sas classes I,II,III, IV, e n. 2 pro sos istudiantes de sa classe V.

SA DOMANDA SI DEPET PRESENTARE A S'UFÌTZIU PROTOCOLLU, IN BUSTA SERRADA, A INTRO de chenàbura 19 de austu 2016, INDICHENDE FORAS, SU IMBIADORE e ''BURSA DE ISTÙDIU PRO MÈRITU ISCOLÀSTICU - A.S. 2015/2016 classe frecuentada________________________________________________________''

1) Domanda in paperi lìberu, impreende s'All. A, indiritzada a su Responsàbile de su Servìtziu;

2) In autotzertificatzione (all.B) riferida a s'annu iscolàsticu 2015/2016:

a) sa votatzione leada, chi non depet èssere prus bassa de s'8, sentza pònnere in contu sos giudìtzios de su cumportamentu e de sa matèria - religione, ca non sunt in totu sos cuadros de votatzione;

b) s'eventuale dèpidu formativu (custa situatzione porta - a manera automatica - a s'esclusione de s'istudiante)

c) Decraratzione in ue resurtat chi s'interessadu non at repìtidu s'annu iscolàsticu de riferimentu;

d) Decraratzione in ue resurtat chi s'interessadu non at tentu assegnos, rimborsos o àtera agevolatziones de lege, in riferimentu a s'èsitu iscolàsticu, comente bursa de istùdiu e, si nd'at tentu, s'impignu a rinuntziare a sos matessi;

In prus, comùnicat ca:

1) in casu de puntègiu cumplessivu uguale, de prus domandas at a tènnere sa prioridade sa classe prus arta frecuentada;

2) in casu ancora de, at a tènnere sa prioridade su prus giòvanu de edade.

3) Ant a èssere fatas duas graduatòrias in base a sa fàscia iscolàstica e s'eventuale bursa non assignada in una de sas duas, podet èssere dada a unu istudiante chi at frecuentadu s'àtera.

S'Amministratzione si riservat de fàghere sos controllos cunsentidos dae sa lege, indiritzados a sa verìfica de sos datos dados dae sos partetzipantes;

Est craru ca chie si siat fatzat decraratziones farsas, at a èssere esclùdidu dae sa graduatòria e punidu cunforme a su còditze penale e a sas leges pretzisas in matèria e pro sos efetos de s'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Norghiddo su 1 de austu 2016

Publicadu a s'Albo Pretòriu dae su

SU RESPONSÀBILE DE SU SETORE

Rag. Francesco Schirra

Allegadu A

A su Responsàbile de su Setore I

Norghiddo

S__sutascrit__ ______________________________________________________________________

nàschid__ in_______________________________________________su_____________________

e residente in Norghiddo in sa carrera_______________________________________, n. ______;

tel. _________________________, posta eletrònica____________________________________,

comente legale rapresentante de s'istudiante__________________________________________,

nàschid__ in____________________________________ su____________________, chi in s'annu

iscolàsticu 2015/2016 at frecuentadu sa classe_________________ de s'Istitutu ______________

________________________________________________________________________________

de _____________________________________________________________________________,

PEDIT

chi s'istudiante subra mentovadu siat ammitid __ a su cuncursu pro sa cuntzessione de n. 5 bursas de istùdiu pro mèritu iscolàsticu, in atuatzione de sa delìbera de sa Giunta Comunale n. 77 de su 21.07.2016, ischende ca chie si siat fatzat decraratziones farsas est punidu cunforme a su còditze penale e a sas leges pretzisas in matèria e pro sos efetos de s'art. 46 D.P.R. n. 445/2000; allegat a custa domanda:

1) decraratzione sostitutiva (all. B);

2) fotocòpia de su documentu de identidade de su chi decrarat.

Norghiddo _________________ còd. fisc. _ /_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _ /_/ _/_/

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto