Vai a sottomenu e altri contenuti

Normas de cumportamentu in sos parcos e giardinos pùblicos

COMUNE DE NORGHIDDO - COMUNE DI NORBELLO

Provìntzia de Aristanis - Provincia di Oristano


Pratza Munitzìpiu, 1 - CAP 09070 - (0785/519920 - fax 0785/51348 - P.IVA 00077710952

ORDINÀNTZIA N. 23: NORMAS E CUMPORTAMENTOS IN SOS PARCOS E IN GIARDINOS PÙBLICOS DE SU COMUNE

SU SÌNDIGU

Postu in craru ca bortas meda est signaladu ca pitzocos giogant a botza e intrant cun sas bitzicletas in sos parcos e giardinos pùblicos, in sos giassos de su birde pùblicu e custu est unu perìgulu pro sa seguresa e incolumidade de sas persones e est unu dannu pro su logu;

ritènnidu oportunu disciplinare su cumportamentu de chie abitat in sos parcos e giardinos pùblicos, a tutela de sa seguresa e igiene pùblica;

cunsideradu su D.Lgs. 267 de su 18.08.2000, n.267 de su Testu Ùnicu Entes Locales;

ÒRDINAT

· Est proibidu giogare a a botza o intrare cun bitzicletas o àteros veìculos de cale si siat genia in sos parcos e giardinos pùblicos, in sos giassos destinados a su birde pùblicu;

· S'impreu dae parte de sos pitzocos de su campetto mini - peatch, si non tenent s'autorizatzione cuncordada cun su Responsàbile de su Setore Amministrativu;

DISPONET

chi sa Politzia Munitzipale e totu sas fortzas de s'òrdine traballent pro vigilare e controllare s'esecutzione de custu provedimentu;

fàghere ischire a sos tzitadinos de custu provedimentu, cun avisos pùblicos e afissiones in su situ internet de su Comune;

AVERTET

a sos violadores ant a èssere aplicadas, cunforme a s'art. 7 bis de su D.L.vo 18.8.2000 n. 267, sa santzione amministrativa pecuniària pro sas violatziones a sas normas de sos regulamentos e de sas ordinàntzias comunales chi cunsistent in su pagare in dinare dae 25,00 èuros (bintighimbe/00) a 500,00 (chimbighentos/00) èuros.

Dae sa Residèntzia Munitzipale, 22/07/2016

SU SÌNDIGU

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto