Vai a sottomenu e altri contenuti

Consìgiu Comunale 26 de maju 2016

Su Sìndigu, dot. Matteo Manca, pro giòbia 26 de maju 2016, a sas sete de sero (h,19), at cunvocadu - in reunione ordinària, in sa sala de su Consìgiu - su Consìgiu Comunale pro chistionare de custos argumentos:

 1. Aprovatzione Documentu ùnicu de Programmatzione (DUP) perìodu 2016/2019;
 2. Aprovatzione bilàntziu de previsione finantziàriu 2016/2019;
 3. Adesione a su G.A.L. Barigadu-Guilcer. Manifestatzione de interesse e aprovatzione protocollu de intesa;
 4. Adesione a su servìtziu assotziadu ''Esertzìtziu funtzione autorizatòria in matèria paesagìstica (art. 146 comma 6, D.lgs 02.01.2004, n. 42 e modìficas e integratziones imbenientes) de s'Unione de sos Comunes de su Guilcer'';
 5. Reconnoschimentu de su rinnovu automàticu de sos Barratzellos triènniu 2016-2019;
 6. Designatzione de su Capitanu de sos Barratzellos triènniu 2016-2019;
 7. Rechesta a sa R.A.S. adotzione atu chi pertocat sa regulamentatzione de sa regorta e cummèrtziu de s'antunna de su sartu;
 8. Nòmina de unu Consigieri Comunale in su Consìgiu de Amministratzione de sa Pro Loco;
 9. Nòmina de unu Consigieri Comunale pro sa Consulta Antzianos;
 10. Regulamentu pro afidare a sugetos pùblicos e privados giassos destinados a birde pùblicu e atividades de voluntariadu tzìvicu;
 11. Retzessu cunventzione servìtziu assotziadu de vigilàntzia e SUAP.
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto