Vai a sottomenu e altri contenuti

Faturatzione eletrònica

Si comùnicat ca dae su 31 de Martzu 2015, in cunforma a su D.L. 66/2014 (cunvertidu in lege cun mudaduras cun L. 89/2014) e de su Decretu 3 de abrile 2013 n.55, su Comune at a pòdere atzetare e pagare ebbia faturas in formadu eletrònicu.

Sos fornidores pro emìtere faturas eletrònicas pro su Comune de Norghiddo ant a dèpere indicare custu còditze unìvocu: UFSOSP

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto